วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศัพท์ภาษาอังกฤษในกิจการตำรวจ
(ข้อมูลจาก สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ)
ชื่อยศ
( ภาษาไทย)
คำย่อ
( ภาษาไทย)
ชื่อยศ
( ภาษาอังกฤษ)
คำย่อ
( ภาษาอังกฤษ)
พลตำรวจเอกพล.ต.อ.Police GeneralPol.Gen.
พลตำรวจโทพล.ต.ท.Police Lieutenant  GeneralPol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรีพล.ต.ต.Police Major GeneralPol.Maj.Gen.
พลตำรวจจัตวาพล.จ.ต.Police Brigadier GeneralPol.Bri.Gen.
พันตำรวจเอกพ.ต.อ.Police ColonelPol.Col.
พันตำรวจโทพ.ต.ท.Police Lieutenant ColonelPol.Lt.Col.
พันตำรวจตรีพ.ต.ต.Police MajorPol.Maj.
ร้อยตำรวจเอกร.ต.อ.Police CaptainPol.Capt.
ร้อยตำรวจโทร.ต.ท.Police LieutenantPol.Lt.
ร้อยตำรวจตรีร.ต.ต.Police Sub-LieutenantPol.Sub.Lt.
นายดาบตำรวจด.ต.Police Senior Sergeant MajorPol.Sen.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจจ.ส.ต.Police Sergeant MajorPol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอกส.ต.อ.Police SergeantPol.Sgt.
สิบตำรวจโทส.ต.ท.Police CorporalPol.Cpl.
สิบตำรวจตรีส.ต.ต.Police Lance CorporalPol.L/C.
พลตำรวจพลฯPolice ConstablePol.Const.
หมายเหตุ
ว่าที่ยศชั้นใดให้ใช้คำว่า ว่าที่ อยู่ข้างหน้าคำย่อสำหรับยศนั้น สำหรับผู้มียศตำรวจเป็นหญิงให้เพิ่มคำว่า หญิงท้ายยศตำรวจนั้นด้วย
ศัพท์ภาษาอังกฤษหน่วยงานในสังกัด ตร.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติROYAL THAI POLICE
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติOFFICE ATTACHED TO THE COMMISSIONER GENERAL
สำันักงานนายตำรวจราชสำนักประจำOFFICE OF ROYAL COURT SECURITY POLICE
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติOFFICE OF THE SECRETARY
กองการเงินFINANCE DIVISION
กองการต่างประเทศFOREIGN AFFAIRS DIVISION
กองกำลังพลPERSONNEL DIVISION
กองงบประมาณBUDGET DIVISION
กองบินตำรวจPOLICE AVIATION DIVISION
กองพัฒนาการจราจรและบริการประชาชนTRAFFIC AND CIVIL SERVICE PLANNING DIVISION
กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมCRIME CONTROL AND PLANNING DIVISION
กองพลาธิการและสรรพาวุธQUARTERMASTER’S DIVISIO QUARTERMASTER’S DIVISIO QUARTERMASTER’S DIVISIO
กองวิจัยและพัฒนาRESEARCH AND DEVELOPMENT DIVISION
กองวินัยDISCIPLINARY DIVISION
กองสารนิเทศPUBLIC RELATIONS DIVISION
กองสวัสดิการWELFARE DIVISION
ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติOPERATIONS CENTER
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายOFFICE OF ROYAL THAI POLICE POLICY MAKING
กองบัญชาการตำรวจนครบาลMETROPOLITAN POLICE BUREAU
กองบังคับการอำนวยการGENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับการตำรวจจราจรTRAFFIC DIVISION
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1-9DIVISION 1-9
กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษPATROL AND SPECIAL OPERATIONS DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศINFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรีCENTER FOR CHILDREN, JUVENILES AND WOMEN
ศูนย์สืบสวนINVESTIGATION CENTER
ตำรวจภูธรภาค 1-9PROVINCIAL POLICE REGION 1-9
กองบังคับการอำนวยการGENERAL STAFF DIVISION
ตำรวจภูธรจังหวัดPROVINCIAL POLICE DIVISION
ศูนย์ความมั่นคงSECURITY CENTER
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศINFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมTRAINING CENTER
ศูนย์สืบสวนสอบสวนINVESTIGATION CENTER
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางCENTRAL INVESTIGATION BUREAU
กองบังคับการอำนวยการGENERAL STAFF DIVISION
กองบังคับการตำรวจทางหลวงHIGHWAY POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวTOURIST POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจน้ำMARINE POLICE DIVISION
กองบังคับการตำรวจรถไฟRAILWAY POLICE DIVISION
กองบังคับการทะเบียนREGISTRATION DIVISION
กองบังคับการปราบปรามCRIME SUPPRESSION DIVISIO
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมNATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL CRIME DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรีCHILDREN, JUVENILES AND WOMEN DIVISION
กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการCOUNTER CORRUPTION DIVISION
กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรม ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีECONOMIC AND CYBER - CRIME DIVISION
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศINFORMATION TECHNOLOGY CENTER
ศูนย์ฝึกอบรมTRAINING CENTER
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดNARCOTICS SUPPRESSION BUREAU
- กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1-3 - DIVISION 1-3 CM
- กองบังคับการสอบสวน - INQUIRY DIVISION CM
- ศูนย์การข่าว - INTELLIGENCE CENTER DC
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - INFORMATION TECHNOLOGY CENTER S
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง IMMIGRATION BUREAU CMS
- กองบังคับการอำนวยการ - GENERAL STAFF DIVISION CM
- กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง - BANGKOK IMMIGRATION DIVISION CM
กรุงเทพมหานคร
- กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง - INTERNATIONAL AIRPORT IMMIGRATION CM
ท่าอากาศยานแห่งชาติ DIVISION
- ศูนย์ข้อมูลตรวจคนเข้าเมือง - INFORMATION TECHNOLOGY CENTER S
- ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคกลาง - CENTRAL REGION IMMIGRATION CENTER DC
- ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาค - NORTH EASTERN REGION IMMIGRATION DC
ตะวันออกเฉียงเหนือ CENTER
- ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคเหนือ - NORTHERN REGION IMMIGRATION CENTER DC
- ศูนย์ตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้ - SOUTHERN REGION IMMIGRATION CENTER DC
- ศูนย์สืบสวนสอบสวน - INVESTIGATION CENTER DC
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน BORDER PATROL POLICE BUREAU CMS
- กองบังคับการอำนวยการ - GENERAL STAFF DIVISION CM
- กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน 1-4 - DIVISION 1-4 CM
- กองบังคับการฝึกพิเศษ - SPECIAL TRAINING DIVISION CM
- กองบังคับการสนับสนุน - SUPPORT DIVISION CM
- กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ - AIRBORNE DIVISION CM
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - INFORMATION TECHNOLOGY CENTER S
สำนักงานกฎหมายและสอบสวน OFFICE OF LEGAL AFFAIRS CMS
- กองนิติการ - LEGAL AFFAIRS DIVISION CM
- กองคดีอาญา - CRIMINAL AFFAIRS DIVISION CM
- กองคดีปกครองและคดีแพ่ง - ADMINISTRATIVE AND CIVIL AFFAIRS DIVISION CM
- สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน - PROSECUTION AFFAIRS INSTITUTE CM
สำนักงานจเรตำรวจ OFFICE OF THE INSPECTOR – GENERAL CMS
- กองบังคับการอำนวยการ - GENERAL STAFF DIVISION CM
- กองตรวจราชการ 1-5 - INSPECTION DIVISION 1-5 CM
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION CMS
- กองตำรวจสื่อสาร - COMMUNICATIONS DIVISION
- กองทะเบียนประวัติอาชญากร - CRIMINAL RECORDS DIVISION CM
- ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การ - CYBER - CRIME ANALYSIS CENTER CM
กระทำ ผิดทางเทคโนโลยี CM
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง - CENTRAL INFORMATION TECHNOLOGY CENTER
สำนักงานคณะกรรมการ OFFICE OF THE POLICE COMMISSION CMS
ข้าราชการตำรวจ
- กองตรวจสอบ และทะเบียนประวัติ - PERSONNEL RECORDS DIVISION CM
- กองพัฒนาระบบตำแหน่งและบริหารงานบุคคล - PERSONNEL DEVELOPMENT DIVISION CM
- กองมาตรฐานวินัย - DISCIPLINARY STANDARDS DIVISION CM
- กองอุทธรณ์ - DISCIPLINARY APPEALS DIVISION CM
กองบัญชาการศึกษา POLICE EDUCATION BUREAU CMS
- กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา - GENERAL STAFF AND EDUCATION STANDARDS DIVISION CM
- กองการสอบ - ADMISSION DIVISION CM
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ - INFORMATION TECHNOLOGY CENTER DS
- ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง - CENTRAL TRAINING CENTER S
- สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ - INSTITUTE OF POLICE ADMINISTRATION DEVELOPMENT CM
ยศตำรวจ (Police Ranks)
หน.นรป. Chief of Royal Court Security
ทปษ(สบ 10) Advisor(Level 10)
ทปษ(สบ 9) Advisor (Level 9)
ลก.ตร. Secretary to the Royal Thai Police
ผู้ชำนาญการพิเศษ Specialist

สถานีตำรวจ Police Station
หัวหน้าสถานีตำรวจ Chief of …Police Station
สวป. Inspector (Patrol)
สว.สส. Inspector (Investigations)
สว.จร. Inspector (Traffic)
สว.ธร. Inspector(Administration)
พนักงานสอบสวน Case Officer (Level 1-6)
ฝ่ายบริหาร Administrative Affairs
ฝ่ายปราบปราม Crime Suppression
ฝ่ายกิจการพิเศษ Special Tasks Affairs
ฝ่ายสอบสวนและกฎหมาย Legal Affairs
ทำหน้าที่ประสานงาน Liaison Officer to…
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ Royal Thai Police
กองบัญชาการ / สำนัก Bureau
สำนักงาน Office of…
กองบังคับการ Division
สถาบัน Institute of…
ภาควิชา Faculty of…
ศูนย์ …Center
กองกำกับการ Sub-Division
ตู้ยามตำรวจ Police Sub-Station